SHZ vodní

Vodní hasicí systémy jsou nejrozšířenějším typem hasicích systémů a využívají se především tam, kde je možné dosáhnout uhašení požáru tzv. chladícím efektem, tedy snížením teploty hořlaviny, ochlazením stavebních konstrukcí a okolního prostředí.

SHZ vodní

  • Sprinklerový systém (mokrá soustava, suchá soustava, předstihová soustava, zaplavovací soustava)
  • Pěnový systém
  • Mlhový systém
  • Sprejový systém

Sprinklerový systém

Sprinklerový systém je samočinné hasicí zařízení specifické svým technickým zázemím, které tvoří dostatečný vodní zdroj, strojovna s požárním čerpadlem, řídící ventily, rozváděcí potrubí se sprinklerovými hlavicemi a zařízením pro monitorování provozních stavů.

Mokrá soustava

Mokrá soustava

Mokrá soustava patří k nejčastěji navrhovaným a instalovaným stabilním hasicím zařízením. K hašení využívá čistou vodu s minimálním obsahem nečistot. V potrubním rozvodu je neustále udržován tlak a v závislosti na zvýšení teploty v zóně hoření se automaticky uvede do činnosti. K tomu dochází při samočinném otevření postřikovače dosažením kritické teploty jehož následkem dochází k rozstřiku vody do prostoru zasaženého požárem a k postupnému potlačení požáru.

Tento systém charakterizuje zejména:
  • Jednoduchost a spolehlivost – skládá z nejmenšího počtu dílů, a proto je zde nejnižší riziko selhání.
  • Nižší náklady na montáž a údržbu – vyžaduje nejmenší množství času na instalaci a následnou údržbu.
  • Krátký čas na obnovení funkce – vyžaduje nejmenší úsilí na obnovení a nastavení systému do provozu.

Suchá soustava

Suchá soustava

Suchá soustava nachází uplatnění zejména v nevytápěných stavebních prostorách a mrazících boxech. Systém je v těchto místech naplněn stlačeným vzduchem a řídící ventil se nachází ve vytápěném prostoru a zabraňuje vniknutí vody do potrubí. Při aktivaci postřikovače dochází k úniku stlačeného vzduchu, jehož následkem dojde k otevření suchého řídícího ventilu a zaplavení potrubních rozvodů a sprinklerový hlavic.


Při této instalaci je nutné zvážit:
  • Prodloužení reakčního času – dochází ke zpoždění mezi otevřením řídícího ventilu a zaplavením postřikovače vodou.
  • Vyšší náklady na montáž a údržbu – suché potrubní systémy vyžadují další ovládací zařízení a součásti dodávky tlaku vzduchu, která zvyšuje složitost celého systému
  • Zvýšený korozivní potenciál – zbývající voda může způsobit korozi v potrubním systému a zapříčinit předčasnému selhání

Záplavovací soustava

Záplavovací soustava

Záplavovací soustava je systém podobný předstihovému, ale postřikovací hlavice jsou otevřené a potrubí není pod tlakem vzduchu. Kromě použití vody, některé záplavové systémy můžou zahrnovat použití pěnového koncentrátu přiměšovaného do vody. Záplavové systémy se používají v místech, které jsou považovány za oblasti s vysokým nebezpečí, jako jsou elektrárny, hangáry letadel, chemických a skladovacích nebo zpracovatelských zařízení.

Předstihová soustava

Předstihová soustava

Předstihová soustava využívá základní koncepci suchého potrubního systému, ale zajišťuje zvýšenou bezpečnost před náhodným spuštěním sprinklerového systému vlivem falešného poplachu. Spuštění systému tak závisí na aktivaci nezávislé detekce kouře nebo plamene a také samočinném otevření postřikovačů vlivem kritické teploty v zoně hoření. Nejběžnější aplikace pro tento typ systému je v mrazírenských skladech.

Pěnový systém

Pěnový systém

Pěnový systém nabízí osvědčenou technologii pro ochranu před požárem nebezpečných látek, který využívá k hašení vzduchovou pěnu. Pěnový systém funguje na základě přimísení pěnového koncentrátu ve specifických poměrech s vodou, které vytvoří na povrchu hořlavé látky celistvou vrstvou, která zamezuje přístupu vzdušného kyslíku do zóny hoření, čímž uhasí vzniklý požár a následně brání opětovnému vznícení hořlavé kapaliny. Nejčastěji se pěnová zařízení rozlišují dle použití pěnotvorné soupravy na těžkou, střední a lehkou pěnu.

Mlhový systém

Mlhový systém

Mlhový systém využívá k potlačení požáru velice jemného rozprášení hasicí látky, což vede k dosažení vysoké efektivity tohoto způsobu hašení. Mikroskopické kapičky vytvořené při vysokém tlaku odebírají velké množství energie z hoření a přeměňují se na vodní páru a vytlačují vzduch z okolního prostoru. Tento systém výrazně snižuje spotřebu vody, výhodou jsou menší průměry použitého potrubí, nízké provozní náklady, jednoduchá údržba a nižší riziko potencionálních škod způsobené použitím vody jako hasební látky.

Sprejový systém

Sprejový systém

Sprejový systém při spuštění uvádí do provozu všechny instalované hubice současně a mají za úkol zabránit rozšíření požáru do dalších požárních úseků. Zamezují šíření sálavého tepla, slouží k ochlazování stavebních konstrukcí, plášťů budov a výrobních a provozních technologií. Navrhují se převážně k protipožárnímu zabezpečení kabelových kanálů, stavebních objektů, olejových transformátorů a nadzemních skladovacích nádrží. Lze je realizovat jako stabilní, které jsou trvale připojeny ke zdroji vody, případně jako polostabilní uzpůsobené pro připojení mobilního zdroje vody.

Vodní clony

Vodní clony

Vodní clony nahrazují požárně dělící konstrukci v místě, které nelze z provozních důvodů jinak požárně uzavřít a brání sdílení sálavé složky tepla volným otvorem a snižují teplotu prostupujících plynných zplodin hoření. Při návrhu se vychází z předpokladu, že se samočinně spustí a oddělují vymezené části prostoru. Zavodnění hubic se provádí pomoci detekčního sprinkleru nebo automatické aktivace systémem EPS. Činnost musí být zajištěna po celou dobu požární odolnosti stanovenou pro požárně dělící konstrukci.

objednejte si kontrolu zařízení
Kontrola SHZ 563

Kontrolovaných
zařízení

Plynové SHZ 24

Hodin denně
nonstop servis

Kontrola SHZ 25

Let praxe
v oboru

O nás

Společnost SHZ Vysoké Mýto s.r.o.  poskytuje odborné a technické služby v oblasti požární ochrany. Zabezpečujeme projekční, poradenskou a technickou činnost v tomto oboru a zajišťujeme komplexní služby při řešení požární bezpečnosti vedoucí k ochraně zdraví osob a majetku, odborně způsobilou osobou.

Kontakt
SHZ Vysoké Mýto s.r.o.
Vrchlického 241, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 28820517 | DIČ: 28820517

+420 774 309 070
+420 606 229 470
info@shz-vm.cz

Zapsáno v OR u Krajského Soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 29404